"فیلینگ نوشت" روزانه های یک فینگیل بانوست! :)

فینگیل بانو یکی از پیروان نهضت #کنکوریسم است! :دی

کمی آروم ، کمی شیطون ، گاهی خجالتی ولی همیشه روشن! :)

 

بدون قضاوت ، با مهربونی ، دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم! :))