قسم به قاطعیت ِ آیناز وقتی گفت :" آدم به هرچیزی بخواد ؛ میرسه !"

 

قسم به اون لحن که هم قاطع بود هم امیدوارانه هم رویا ساز ! قسم قسم قسم !