تُـــو با نـــآز

بِه صَد رآز

کُنـی اندَر سَرم

صَد قِصّه آغآز

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

+ قشنگه ;)

From Eastern Lands