+ راهنمای عکس ( :دی ) : ایموجی های عینک دودی دار تیچرها بوده و ایموجی های پوکر فیس کسانی هستند که در فیلینگ نوشت نامی از آنها برده نشده و ایموجی های لپ گلی دوستانی هستند که نامشان در فیلینگ آماده است! در نهایت هم ایموجی ِ قربون صدقه رفتن هم شخص ِ شخیص ِ بانو فینگیل است! :دی