و آن بانو بتاریخ بیست و پنجمین روز از یازدهمین ماه ِ سنه یک هزار و سیصد و نود و پنج هجری خورشیدی ، ثبت نام کرد.

و اینگونه بود که مریدان ، جامه ها دریدند و نعره زنان ، سر به کوه و فلک گذاشتند!

باشد که رستگار شویم!

 

+ داشتم "moonlight sonata" گوش میدادم حین ثبت نام :دی