هر جانداری ، دنیا را آنطوری می بیند و می شنود و می بوید که حواس و گیرنده هایش اجازه می دهند و تعیین می کنند.

خط ده - صفحه صد و شصت و هشت زیست شناسی و آزمایشگاه 2 - نشر خیلی سبز

 

 

پ.ن : گیرنده هاتون قشنگ پشنگ ^-^

پ.ن : چیکار میشه کرد برای تنظیم ِ گیرنده ها و حواس مون ؟ که اشتباهی نریم ! بی ربطه ولی دلم میخواد هزار بار مثل قنوت ِ این روزهام بگم " من به هر خیری که تو برایم بفرستی ، سخت نیازمندم ! "