داشتم سایت رنگی رنگی رو بالا پایین میکردم که یهو تصمیم گرفتم نفر پنجم یه آدم ِ رنگی باشه ! :] دست به کار شدم و تمام چیزهای گوگولی که میدونستم ذوق رو به این دوستمون منتقل میکنه ، آماده کردم و بعدم چیلیک چیلیک و سِند ! :)

خودش که میگفت خیلی هپی نس داشت توی عکس و " گی لی لی گو لو لو ای " بوده :) بماند که یهو وسط صحبت ، پس لرزه اومد و من گوشیو پرت کردم اونور اتاق و رفتم توی چارچوب در =) در همین حین جیغ هم میزدم که وایییی زلزلههههه ! بیدار شیننننن ! =) چه ساعت مقدسی =) 2:22 ظهره الان =) اصلنم دوستمون فضول نبود =) که بپرسه چرا هشتگ ِ "نفر پنجم " رو فرستادی و نفرای قبلی و بعدی کیان ؟ =) بگذریم :) امروزم با موفقیت انجام دادیم عملیات رو :دی