امروز مینا و هدیه نیومده بودن . دیدم طلیعه هم تنها نشسته سر میزش ، رفتم پیشش و زنگ بعد نشستیم با طلیعه عصرونه پنیر سبزی زدیم :))) اونم پنیر تبریزی :]