آدمی که وقتی سرما میخوره ، صداش یه جور ِ قشنگ و دلنشینی میگیره ؛ اولین معیار های خوشبختی رو داره [نقطه ] ^.^